Międzynarodowe Targi Poznańskie MTP POZNAŃ Polska
 
 
COP 19 – STADION NARODOWY
Przygotowaliśmy część infrastrukturalną Szczytu Klimatycznego
cop

Regulamin akredytacji

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

A. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy zasad przyznawania i wydawania akredytacji prasowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14,  60-734 Poznań,  wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN, zwane dalej MTP.

2. Akredytacje są przyznawane i wydawane dziennikarzom i innym przedstawicielom  mediów zainteresowanych uzyskiwaniem i przekazywaniem do mediów informacji z targów i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez MTP, odbywających się na terenie siedziby MTP albo w innym miejscu organizacji targów / wydarzeń.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie MTP, w miejscu targów / wydarzenia, a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).

B. Rodzaje akredytacji prasowych

1. MTP stosują dwa rodzaje akredytacji prasowych:

 • akredytacje czasowe – umożliwiające wejście jedynie na odbywające się w określonym terminie targi lub inne wydarzenie,
 • akredytacje stałe – umożliwiające wejście na teren MTP podczas targów i innych wydarzeń przez cały rok kalendarzowy.

2. Akredytacja jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.

 

C. Zasady przyznawania i wydawania akredytacji prasowych

 1. Akredytacje stałe i czasowe są przyznawane nieodpłatnie.
 2. Akredytacje prasowe czasowe są przyznawane na podstawie wniosków akredytacyjnych złożonych w jeden z następujących sposobów:
 • złożonych elektronicznie z wykorzystaniem formularza dostępnego
  na stronach http://www.mtp.pl,
 • złożonych bezpośrednio w punkcie akredytacyjnym w miejscu organizacji targów lub innego wydarzenia.
 1. Akredytacje stałe są przyznawane z inicjatywy pracowników MTP przedstawicielom mediów aktywnie uczestniczącym w targach / wydarzeniach w sezonie wcześniejszym. Wydanie stałej akredytacji prasowej nie wymaga złożenia wniosku akredytacyjnego.
 2. Akredytacje prasowe są wydawane wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną
  oraz oficjalnym serwisom internetowym.
 3. Akredytacje czasowe wydaje się na podstawie wniosku akredytacyjnego. Dla uwiarygodnienia wniosku przedstawiciel mediów powinien okazać ważną legitymację prasową,, zaświadczenie o współpracy z redakcją lub przykładowe publikacje, których jest autorem. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 4. Wystawioną akredytację prasową oraz kartę wjazdu  można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w jednym z punktów akredytacyjnych.
 5. Akredytacje czasowe można odbierać w punkcie akredytacyjnym w dniach trwania targów / wydarzenia, na które zostały przyznane.
 6. Akredytacje stałe są wysyłane pocztą na bezpośredni adres przedstawiciela mediów lub można je odbierać w Centrum Prasowym MTP po wcześniejszym umówieniu się.
 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich przez przedstawicieli mediów akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym
  dla służb porządkowych.
 8. Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

D. Korzyści z otrzymania akredytacji

 

 1. Akredytacja czasowa upoważnia przedstawicieli mediów do wejścia na teren MTP lub inne miejsce organizacji targów / wydarzeń wyraźnie wskazanych na blankiecie akredytacyjnym, z zastrzeżeniem, że na niektóre wydarzenia ( np. wieczory branżowe, konferencje, seminaria) mogą obowiązywać osobne zaproszenia, wydawane przez organizatora lub których wydanie przez MTP jest uzależnione
  od zgody organizatora / współorganizatora.
 2. Akredytacja stała upoważnia przedstawicieli mediów do wejścia na teren MTP
  lub inne miejsce organizacji targów / wydarzenia w trakcie trwania tych targów / wydarzeń (tj. godzinach otwarcia targów / wydarzeń ), jak i poza tymi terminami. Akredytacja stała jest ważna przez cały rok kalendarzowy.
 3. Akredytacje stała i czasowa upoważniają do nieodpłatnego wjazdu, samochodem osobowym na teren MTP lub inne miejsce targów / wydarzenia, chyba, że organizator wydarzenia zdecyduje inaczej.
 4. Akredytowany przedstawiciel mediów może otrzymać nieodpłatnie w Centrum Prasowym w pawilonie 10 na terenie MTP albo w punkcie akredytacyjnym w innym miejscu organizacji targów / wydarzenia materiały związane z targami (np. katalog targów, program targów, biuletyny informacyjne, płyty z fotografiami – te ostatnie
  od 2. dnia targów) lub innymi wydarzeniami.
 5. W celu ułatwienia pracy przedstawicielom mediów MTP zapewniają w Centrum Prasowym w pawilonie 10 na terenie MTP albo w punkcie akredytacyjnym w innym miejscu organizacji targów / wydarzenia dostęp do komputerów podłączonych
  do Internetu.
 6. Do dyspozycji akredytowanych przedstawicieli mediów pozostają pracownicy Centrum Prasowego w pawilonie 10 na terenie MTP albo w punkcie akredytacyjnym w innym miejscu organizacji targów / wydarzenia, służący wszelką pomocą
  w nawiązaniu kontaktów z wystawcami targów / uczestnikami wydarzeń, a także
  w udostępnieniu informacji dotyczących ekspozycji targowych lub organizowanych wydarzeń.
 7. MTP zapewniają akredytowanym przedstawicielom mediów pomoc przy rezerwacji miejsca hotelowego, jednak zastrzegają sobie konieczność zgłoszenia takiej potrzeby najpóźniej 14 dni przed targami / wydarzeniem.

E. Regulacje porządkowe

1. Przedstawiciele mediów akredytowani przy MTP są zobowiązani do przestrzegania
przepisów porządkowych i innych postanowień „Regulaminu uczestniczenia
w wydarzeniach i zwiedzania targów przez przedstawicieli mediów akredytowanych
przy MTP”.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie MTP, w Centrum Prasowym lub innym punkcie
akredytacyjnym, a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl, w formie
umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).

REGULAMIN UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH I ZWIEDZANIA TARGÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW AKREDYTOWANYCH PRZY MTP

Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje dziennikarzy i innych przedstawicieli mediów akredytowanych
przy Międzynarodowych Targach Poznańskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Głogowskiej 14,  60-734 Poznań,  wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN, zwanych dalej MTP.

2. Regulamin określa zasady wstępu i zwiedzania przez akredytowanych przedstawicieli mediów targów i innych wydarzeń organizowanych albo współorganizowanych przez MTP na terenie przynależnym do siedziby MTP w Poznaniu lub w innym miejscu.

3. Warunki uzyskania akredytacji są określone w odrębnym „Regulaminie przyznawania akredytacji prasowych”, dostępnym w siedzibie MTP, w miejscu targów / wydarzenia,
a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl, w formie umożliwiającej pobranie
i wydrukowanie (plik PDF).

4. Wstęp na miejsce targów / wydarzenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu,
a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

Przepisy porządkowe

1. Akredytowani przedstawiciele mediów mogą przebywać na terenie MTP lub w innym miejscu targów / wydarzeń tylko w terminach i godzinach otwarcia targów / wydarzeń.

2. Pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe
do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla akredytowanych przedstawicieli mediów.

3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk
i eksponatów wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska
tj. uczestnika targów (wystawcy) lub innego wydarzenia. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów lub innego wydarzenia, MTP wydadzą polecenie ich wstrzymania.

4. Zabronione jest prowadzenie przez przedstawicieli mediów  jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych
oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z MTP, jak również działań niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W miejscu targów / wydarzenia  obowiązują zakazy:

a)      wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b)      wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c)      zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d)      wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez MTP na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę (np. udział
w konkursie dla psów, pokaz jazdy na rowerach);

e)      palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych
i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy);

f)       zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

g)      niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi)
oraz roślinności na terenie MTP lub w innym miejscu targów / wydarzeń;

h)      opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na miejsce wydarzenia.

7. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 , MTP zastrzegają sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia akredytowanego dziennikarza z miejsca targów / wydarzenia  i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

8. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu
lub innego mienia.

9. Przedmioty i substancje określone w ust.5 pkt.a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki
na terenie MTP lub w innym miejscu wydarzenia, określone w ust.8, mogą ze względów
bezpieczeństwa zostać przez MTP albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone
na koszt osoby pozostawiającej przedmioty / substancje, chyba, że nie uda się ustalić
do kogo należały. MTP nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna
będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia,
to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

10. W miejscu targów lub innych wydarzeń obowiązują nakazy:

a)      respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b)      przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu
w miejscu targów / wydarzenia;

c)      usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów.

d)      wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;

e)      wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

§ 3

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub innego wydarzenia i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów / wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia.

2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach przedstawicieli mediów spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu przedstawicieli mediów spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych
na przechowanie w szatni MTP, o których mowa poniżej.

4. MTP odpowiadają za rzeczy przekazane im na przechowanie w szatni (odzież, bagaż podręczny, bagaż podróżny, inne przedmioty). MTP nie przyjmują do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie nieodebrane
z szatni MTP w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.

5. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki
na terenie MTP lub w innym organizacji targów / wydarzenia. Przedstawicielom mediów
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów
pozostawionych bez opieki, dokonanego przez MTP ze względów bezpieczeństwa (realne
zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia). Ponadto mogą
zostać obciążeni kosztami usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez
opieki.

6. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez przedstawicieli
mediów wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP
w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób  i  mienia, np. w związku z zarządzeniem
ewakuacji osób z pawilonu targowego. Dziennikarze mogą zostać obciążeni kosztami
ewakuacji w związku z zagrożeniami przez nich spowodowanymi.

7. Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu targów / wydarzenia  (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).

8. Przedstawiciel mediów jest zobowiązany do zabezpieczenia na własno koszt i ryzyko mienia przez siebie wnoszonego w miejsce targów/ wydarzenia  przed ewentualnymi szkodami lub utratą (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).  Przedstawiciel mediów powinien we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy .

9. Przedstawiciel mediów ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód
w miejscu targów / wydarzenia (np. uszkodzenie mienia  MTP). Oceny szkód dokonują MTP, jeżeli to możliwe w obecności przedstawiciela mediów lub jego pełnomocnika,
co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

10. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie przedstawiciela mediów należy powiadomić MTP oraz targowy komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

[ Wstecz ]

podziel się
facebook
google
nk.pl
wykop
digg
blip
grono
twitter
delicio.us
flaker
 
.